1-قدم اول: با قرار دادن یک نقطه در مرکز کف دست خود، شروع کنید.

Mehndi Step1 

 

2-قدم دوم: دو دایره متمرکز در اطراف نقطه ایجاد کنید.

Mehndi Step2

  

3-قدم سوم: بین دو حلقه مارپیچ ایجاد کنید.

Mehndi Step3 copy

  

4-قدم چهارم: حلقه های برابر در اطراف مارپیچ ها ایجاد کنید.

Mehndi Step4

  

5-قدم پنجم: دو پیچ خوردگی یا خط منحنی بکشید.

Mehndi Step5

  

6-قدم ششم: همانند شکل نشان داده شده این قسمت را تکمیل کنید.

Mehndi Step6

  

7-قدم هفتم: ساقه ی اشکی شکل را به صورت نشان داده شده اضافه کنید.

Mehndi Step7

  

8-قدم هشتم: در قسمت بند انگشتتان دو خط رسم کنید.

Mehndi Step8

  

9-قدم نهم: زیر خط پایینی بند انگشتتان به صورتی که نشان داده شده، شروع به کشیدن یک گل کنید.

Mehndi Step9

  

10-قدم دهم: دو نقطه در بالای گل قرار دهید و سپس یک ساقه اشکی به صورتی که در شکل نشان داده شده بکشید.

Mehndi Step10

  

11-قدم یازدهم: درسمت دیگر خط روی انگشت، یک مارپیچ بکشید.

Mehndi Step11

  

12-قدم دوازدهم: مطابق شکل روی مارپیچ شروع به کشیدن گلبرگ کنید.

Mehndi Step12

 

 

 

phone