قوانین واریاسیون،ترکیب واریاسیون با شامپو،قیمت واریاسیون،شماره واریاسیون ها،واریاسیون صورتیقانون واریاسیون که به R12 معروف می باشد که به نحوه استفاده و میزان اندازه سانتی که برای تناژ و یا خنثی کردن رنگ مو می توان استفاده نمود به صورت زیر می باشد که سایت آرایشگری در این مقاله شما را با سیستم تراز رنگ آشنا می کند :

سیستم تراز واریاسیون

این سیستم براساس پایه رنگ 12 عمل می کند بدین صورت که از این عدد، پایه رنگ مورد نظر خود را کم کرده و با این روش می توانید سانت دقیق میزان استفاده از واریاسیون را می توانید بدست آورید.

مثلا از پایه رنگ طبیعی 7 و واریاسیون سبز بخواهید استفاده نمایید در نتیجه 12-7=5 می شود در نتیجه به 5 سانتی متر واریاسیون سبز نیاز می باشد و بدانید استفاده از عناوینی مانند یک بند انگشت یا یک نخود اشتباه می باشد و دقیقا باید از قانون R12 استفاده کنید.