برای بدست آوردن این رنگ فوق العاده سایت آرایشگری در این مقاله به شما ترکیبات زیر را پیشنهاد می دهد :

  • رنگ موی شماره C7
  • واریاسیون نقره ای به اندازه یک سانت
  • واریاسیون دودی به اندازه 3 سانتی متر

توجه داشته باشید برای بدست آوردن این رنگ مو باید میزان درجه روشنی موهایتان 9 باشد.