‏1.‏ در ابتدا موهای خود را صاف و مرتب اتو کرده و از فرق وسط باز کنید.‏

1

‏2.‏ دسته موی جدا شده را با انگشتان خود بگیرید به این صورت که انگشت اشاره در بالا، انگشت ‏وسط در پایین و انگشت حلقه در بالای دسته قرار گیرد.‏

2

‏3.‏ به ارامی انگشتان دست خود را به سمت پایین مو گرفته و موهای تقسیم شده که پراکنده شده اند ‏را کوتاه کنید.‏

3

‏4.‏ سپس پایین مو را گرفته و انتهای مو را با قراردادن راهنما در قیچی کوتاه نمایید.‏

4

‏5.‏ کوتاهی مو به پایان می رسد.‏

5