وسایل مورد نیاز :‏
‏-‏ قیچی مو
‏-‏ شانه
‏-‏
قبل از شروع باید دسته موی چتری خود را خشک و صاف کنید. اگر موقع کوتاهی مرطوب باشند، چتری ‏ها کوتاه تر از وقتی که خشک هستند میشود.‏

1

‏1.‏ دسته موی چتری خود را جدا کرده. اگر چتری کم پشتی میخواهید لازم نیست موی زیادی را ‏دسته بندی کنید اما اگر پرپشت میخواهید بالطبع باید بخش بیشتری از موی خود را بگیرید. در ‏تصویر موها کم پشت هستند در نتیجه دسته موی کمتری گرفته شده است.‏

2

‏2.‏ فرق سر خود را از نظر چپ یا راست مشخص کنید.‏

3

‏3.‏ دسته موی خود را خلاف جهت فرق موی خود گرفته در کنار صورتتون گرفته و انگشتانتان را ‏جایی که میخواهید طول چتری تون باشه قرار دهید.‏

4

‏4.‏ از انگشتانتان به عنوان راهنما استفاده کنید، موهایتان را در طول جایی که انگشتانتان هستند در ‏حالی که موهایتان را خلاف جهت فرق مورد نظر گرفته اید کوتاه کرده یا به صورت صاف یا با ‏بالا و پایین بردن قیچی این عمل را انجام میدهیم.‏

5

‏5.‏ چتری خود را به سمتی که میخواستید شانه کنید.‏

6