در این مقاله شما یاد میگیرید چگونه پشت مو را به دو طرف متصل کنید و چگونه کوتاهی دو طرف را تمام کنیم.‏
‏1.‏ شروع به کوتاه کردن پشت موی مدل باب، براساس مقالات قبلی کنید.‏

1

‏2.‏ برای اتصال پشت سر با کناره های سر باید مانند نعل اسب از تاج بالا به خط الراس جداری به مو نگاه کرد، ‏همانطور که در تصویر نشان داده شده است در سمت راست با یک بخش پایینی شروع شده است.‏

2

‏3.‏ موهارو به سمت پایین شانه کنید.با شانه دسته های مو را در هر نصفه مو جدا کنید.(باید سه تا پنج دسته بصورت ‏یک یا دو دسته پشت گوش،یکی سرتاسر گوش، یک یا دوتا جلوی گوش) بخش هارا به یکدیگر متصل کنید. وقتی ‏که بخش های اطراف گوش را کوتاه کردین، مطمئن شوید با کمی کشش، مو بصورت لایه ای پایین تر از گوش ‏باشد.‏

3

‏4.‏ اگر خواستید به مدل باب چتری اضافه کنید، به مقالات کوتاه کردن چتری مراجعه کنید.‏

7

4

‏5.‏ شروع به شانه کردن موهای اطراف کنید تا اواسط مو(یا از مرکز پایین تر). از این نقطه به طور کامل شانه کنید و ‏دوباره کوتاهی را بررسی کنید.‏

5

‏6.‏ همین عملیات را برای طرف دیگر سر هم انجام دهید.‏

6