‏1.‏ با استفاده از شانه نوک تیز ، موها را به سه بخش تقسیم کنید. در این دسته بندی حجم بیشتر مو باید در پشت سر ‏قرار گیرد.‏

1

‏2.‏ موهای کنار را پیچ و تاب داده و دسته عقب را به صورت دم اسبی اما پایین ببندید.‏

2

‏3.‏ دم اسبی را کمی شل کرده و یک شکاف در وسط آن ایجاد کنید.‏
‏4.‏ انتهای مو را داخل این شکاف پنهان کنید و موهارا فیکس کنید.‏
نکته : برای این مدل بهتر است از اکستنشت مو با طول متوسط استفاده شود.‏

3

‏5.‏ دسته موی سمت چپ را به دو دسته تقسیم کنید.‏

4

6.‏ دو دسته مو را همانطور که باهم تاب میدهید به کنار سر ببرید.‏
‏7.‏ دسته موی سمت راست را هم تاب داده و به کناره سر ببرید.‏
‏8.‏ موها را با استفاده از سنجاق فیکس کنید.‏
‏9.‏ برای تزیین کردن مو میتوانید از گل استفاده کنید.‏