این یه مدل موی جذاب و زبای برای موهایی به طول متوسط و بلند میباشد.‏
قدم اول : موهای خود را به صورت فرق کج و مدل بافت فرانسوی ببافید.‏
قدم دوم : یک بخش از مویی را که نبافتید را جدا کنید.‏

1

قدم سوم : سنجاق سر را از زیر بافت رد کرده و دسته موی جداشده را با انتهای سنجاق سر نگه دارید.

2

قدم چهارم و پنجم : با کمک سنجاق سر، مو را از بین بافت مو بیرون بکشید. در حالی که مو را کامل از زیر بافت بیرون ‏نیاورده اید شکل پاپیون بهش بدهید.‏

3

4

قدم ششم : قدم دوم تا پنجم را به تعدادی که میخواهید طرح پاپیون بر روی موهایتان باشد تکرار کنید.‏
همانطور که در شکل میبینید سه پاپیون در بافت ایجاد شده است.‏

Hair Romance Bow braids hairstyle tutorial how to