این یک تکنیک جدید برای کسانی است که امکان دسترسی به بابلیس و یا سایز دستگاه های این چنینی ندارند.‏

6a00d8358081ff69e20167645722e8970b 800wi

‏1.‏ دسته های باریکی از مو را جدا کرده و دور انگشت خود به پیچید و سپس با سنجاق بر روی سر خود فیکس کنید.‏
‏2.‏ کل موهای خود را به این روش بپیچید.‏
‏3.‏ با استفاده از اتو مو هر موی پیچیده شده را تحت فشار قرار دهید.‏
‏4.‏ یکی یکی سنجاق ها را از سر خارج کرده و لی در حین این کار قبل از اینکه مو باز شود، مو را با اتو مو تحت ‏فشار قرار دهید.‏
‏5.‏ پایین هر رول مو را با اتو مو حالت داده و کمی اسپری مو بزنید.‏

6a00d8358081ff69e20168e9583696970c 800wi

6a00d8358081ff69e20167645721bd970b 800wi