امروز بهتون یاد میدیم چه جوری با مو برای خودتون تاج درست کنید. در این مدل از بافت فرانسوی استفاده شده است.‏
اگر موهایتان به اندازه کافی بلند نیستند و نمیتوانید بافت را دور تا دور سر خود ادامه دهید میتوانید فقط حالت کمان را درست ‏کنید و یا با اضافه کردن موی اضافه این کار را ادامه دهید.‏
این بافت را باید از پشت سر شروع کرده و مثل دایره دور سر حرکت کنید.‏

6a00d8358081ff69e20162fe6f5be2970d 800wi

‏1.‏ در پشت گردن سه دسته مو را جدا کنید.‏
‏2.‏ شروع به بافت این سه رشته کنید.‏
‏3.‏ همانطور که درحال بافت هستین هر سری یه رشته مو را جدا کرده و به بافت مو خود اضافه کنید.‏
‏4.‏ اطراف جلوی سر خود را که بافتید با کش انتهای بافت را بسته و انتهای بافت را به ابتدای بافت با سنجاق فیکس ‏کنید.‏
نکته : قسمت هایی را که شل شده است را با استفاده از سنجاق سر فیکس کنید.‏

6a00d8358081ff69e201675f634ce7970b 800wi

6a00d8358081ff69e20162fe6f0b5b970d 800wi