قدم اول : آماده کردن مو
در این مدل مو هم به قیچی نیاز است هم کلیپزر.‏
ابتدا موها را شسته و سپس خیسی موها را با حوله بگیرید.‏

3 1

قدم دوم : کوتاه کردن مو
برای شروع ابتدا باید پایین مو را پیرایش کنید برای این کار از پشت گردن به سمت بالا حرکت می کنیم به صورت که ‏بخشی از مو را بین انگشت اشاره و انگشت وسط گرفته به صورتی که عمود بر سر باشد سپس با استفاده از قیچی موها را ‏کوتاه میکنیم. به همین صورت موها را از پشت گردن تا زیر گوش کوتاه میکنیم تا کمی محو شود.‏
• اگر شخصی میخواهد موهایش حالت تیز داشته باشند از کلیپزر با گارد شماره ‏‎3#‎‏ پشت گردن تا زیر گوش و خطوط ‏بین آنها در اطراف سر را کوتاه کنند.‏

3 2

قدم سوم : حرکت به طرفین و پشت سر
همانند قدم قبلی مو ها را بین دو انگشت گرفته و کوتاه میکنیم با ایت تفاوت که انگشتان خود را با فاصله بیشتری از سر ‏گرفته تا موی کمتری را کوتاه کنید.‏
• قیچی را به صورتی در دست میگیریم که شیب دار پیرایش کنیم و با نوک قیچی مو هارا کوتاه میکنیم.‏
• وقتی مو ها را کوتاه کردین حال نیز یک بررسی اجمالی بر روی داشته باشید، اطراف گردن تا خط گوش باید کوتاه ‏در حالی که بالای گوش و درست تا پایین فرق سر بلند تر باشد.‏

3 3

قدم چهارم : کوتاه کردن روی سر
بخشی از مو را با دوانگشت بالای سر گرفته و نوک مو را با قیچی کوتاه میکنیم. این کار را تا زمانی که طول موها باهم ‏هماهنگ شوند انجام میدهیم.‏
• قسمت های محو شده را کنترل میکنیم در صورتی که صاف نبود از قیچی استفاده می کنیمو برای جلوگیری از اثر ‏راه پله بر روی مو انگشتان دست خود را بجای عمودی، افقی میگیریم
• جلوی مو و خط ریش را مرتب کنید.‏

3 4

قدم پنجم : بررسی کوتاهی مو
اگر لازم بود موها را دوباره خیس کرده و ناصافی ها را درست کنید.

3 5