سایت آرایشگری در این مقاله به شما یاد می دهد که چگونه موهایتان را متفاوت تر از همیشه ببافید و از این بافت لذت ببرید. همیشه تاکنون بافت حصیری 4 و 6 تکه را دیده اید ولی در این مقاله به شما 8 یا 12 تکه را آموزش میدهیم.

در ابتدا موهای خود را به 8 تکه مساوی تقسیم کنید و همانند تصویر از سمت راست و خارجی ترین دسته مو آغلز کرده و به حالت یکی زیر،یکی رو تا به آخرین قسمت چپ ببافید.

این روند را برای دسته های دیگر مو انجام داده تا به آخرین دسته مو برسید.

در بافت 12 تیکه، کته های مو را به دودسته 6 تایی تقسیم کرده و و از خارجی ترین قسمت شروع کرده و به حالت زیر و رو مو را ببافید همانند 8 تیکه با این تفاوت که تا انتهای 11 دیته دیگر نمی روید و تا آخرین تکه قسمت 6م موی خود را بافته و سپس از سمت چپ به همین صورت عمل کنید.

hasir128 final