اگر میخواهید رنگ های مات و براق را همزمان بروی ناخن هایتان داشته باشید و در کمترین زمان ممکن این کار ر اانجام ‏دهید با سایت آرایشگری همراه باشید. ‏