از لاک پایه که معمولاً از رنگ های مشابه ناخن انتخاب می شود، دو یا سه بار روی ناخن بکشید. و صبر کنید تا کاملاً بخشکد.
الگوی کاغذی یا تکه ای از نوار چسب هم اندازه با ناخن را انتخاب کرده و آن را به گونه ای روی ناخن قرار دهید که سطح بالایی ناخن یعنی آن جایی را که قرار است لاک سفید بزنید نپوشاند.

French Manicure Step 1

از لاک سفید برای قسمت های بالایی ناخن استفاده کنید. یک لایه روی ناخن بکشید و بعد از اینکه خشک شد، لایه دیگر از لاک سفید را روی آن بکشید.
هنگامی که لاک های سفید خشک شد، الگوی کاغذی یا نوار چسب را به آرامی بردارید.

French Manicure Step 2

از لایه بسیار نازکی از رنگ دلخواه خود روی ناخن ها بمالید. از انتها به سطح بالایی ناخن بیائید.
هنگامی که لایه دوم لاک خشکید، یک بار دیگر از هم روی آن لاک بزنید.

French Manicure Step 3

از برق ناخن برای ثابت ماندن رنگ ها بعد از خشکیدن لایه دوم استفاده کنید و اجازه دهید تمام لاک ها بخشکد.
اطراف ناخن را از لاک های اضافه پاک کنید و با استفاده از آستون اطراف ناخن را تمیز کنید.