برای طراحی گل برروی ناخن طبق مراحلی که سایت آرایشگری در اختیارتان قرار می دهد عمل نمایید.