با رنگ های مختلف طرح های مختلفی ایجاد نمایید. سایت آرایشگری نمونه ای از این طرح را به شما آموزش می دهد :