در حال نزدیک شدن به فصل سرد و سرما هستیم. در کنار پوشش خاص این فصل شما می توانید ناخن هایتان را هم متناسب ‏فصل طراحی نمایید. با کمک سایت آرایشگری ناخن هایتان را برفی کنید.‏

وسایل مورد نیاز :

3 Dotted mani1