یک ایده جدید برای ناخن هایتان استفاده از چندین رنگ مختلف در کنار هم ولی به حالت بی نظمی می باشد که سایت آرایشگری در این مقاله شما را با نحوه طراحی آن آشنا می کند.