برای داشتنت ناخن های توپ توپی کافی است طبق مراحلی که سایت آرایشگری ارائه داده است عمل نمایید :