امروز یک مدل بافت جدید دخترانه را بهتون آموزش میدهیم. پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.‏
وسایل مورد نیاز :‏
‏-‏ شانه مو
‏-‏ کش مو(بسته به ضخامت مو 3 یا 4 عدد)‏
‏-‏ سنجاق سر
‏-‏ اسپری مو

6a00d8358081ff69e201a3fd2a2752970b 800wi

قدم اول : ابتدا موهای خود را شانه کرده یک دسته از موهای خود را پشت سر و بالا با کش ببندید

6a00d8358081ff69e201a73de5209f970d 800wi

قدم دوم : یک دسته دیگر در بخش میانی را با کش ببندید.‏

6a00d8358081ff69e201a511d9c434970c 800wi

قدم سوم : دسته سوم مو را پایین سر با کش ببندید.‏

6a00d8358081ff69e201a3fd2a287b970b 800wi6a00d8358081ff69e201a3fd2a28b7970b 800wi

قدم چهارم : با استفاده از سه دسته بافت فرانسوی تا پایین مو بزنید تا حالت دم اسبی پشت سر ایجاد شود.‏

6a00d8358081ff69e201a511d9c54f970c 800wi6a00d8358081ff69e201a511d9c56a970c 800wi

قدم پنجم و ششم : پایین بافت را با کش ببندید سپس بافت ها را از توی کش در آورده و حالت شل به موها بدهید.‏

6a00d8358081ff69e201a3fd2a2b34970b 800wi6a00d8358081ff69e201a73de523b3970d 800wi

قدم هفتم : موهای بافت شده را به بالا کشیده و سعی کنید کش مو را زیر بافت مخفی کنید.‏

6a00d8358081ff69e201a73de5240c970d 800wi6a00d8358081ff69e201a511d9c7ae970c 800wi

قدم هشتم : پایین مو را به سمت داخل رول کرده و با سنجاق به پشت گردن وصل کنید به صورتی که کش مو معلوم نباشد.‏

6a00d8358081ff69e201a73de51f30970d 800wi