سخت ترین کار ممکنه برای خانم ها انتخاب مدل موهایشان می باشد که سایت آرایشگری در این مقاله یک نمونه مدل را که بسیار ساده می باشد به شما آموزش می دهد :

1. موهایتان را پشت سرتان جمع کنید.

2. دسته باریکی از مویتان را جدا کنید.

3. دسته موی جدا شده ر ابه دور بابلیس پیچیده و برای مدت زمان کوتاهی تامل کنید تا مویتان حالت بگیرد.

4. تمام مویتان را به همین روش بابلیس بپیچید.

5. برای داشتن موهایی مواج و زیبا با استفاده از شانه موهایتان را به سمت پایین شانه بزنید.

6. از حالت مواج موهایتان لذت ببرید.